REGULAMIN

Poznaj szczegóły konkursu.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs „Lassa na zimę 2016” zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest JMK Sp. z o.o. z siedzibą w Powodowo 51 64-200 Wolsztyn zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128515, NIP: 9230024523, zwana dalej „Organizatorem Konkursu (OK)”.
 3. Konkurs trwa od 13/03/2017 r. do 07/05/2017 r.
 4. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.
 5. Kontakt z OK odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@fcbarcelonalassa.pl
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 7. Zasady udziału w Konkursie uregulowane są w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa powszechnie obowiązujących.

§2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski i dokonała w okresie trwania Konkursu czynności, o których mowa w § 3 ust. 1. (zwany dalej „Uczestnikiem”). Dany paragon i/lub dana faktura mogą być zgłoszone do Konkursu tylko jeden raz, niezależnie od tego czy dotyczą kupna większej ilości opon niż wymagana do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele OK oraz członkowie ich rodzin, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
 3. Osoby spełniające powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie, zgłaszając się osobiście bezpośrednio na stronie konkursowej pod adresem: www.fcbarcelonalassa.pl
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest podanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby konkursu, a także akceptacja Regulaminu.
 5. Każda osoba może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz. Każdy paragon z kasy fiskalnej lub faktura VAT może zostać wykorzystana w Konkursie tylko raz, co nie wyklucza kolejnego udziału w Konkursie po ponownym spełnieniu warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem. Kolejne zgłoszenie winno zostać dokonane w oparciu o tożsame dane osobowe.
 6. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub niezgodny z niniejszym Regulaminem lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem z Konkursu i odebraniem prawa do nagrody.
 8. Nagrodami w Konkursie są:
 9. Nagroda główna: 8 koszulek klubowych FC Barcelona o wartości 400 zł
 10. Pozostałe nagrody: 80 piłek klubowych FC Barcelona o wartości 50 zł
 11. Organizator Konkursu odpowiada za wady rzeczy będących nagrodami na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 12. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Organizator pobierze i uiści zryczałtowany podatek od wartości wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne w określonym Regulaminem zakresie w celu wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej Nagrody.

§3

Zasady Konkursu oraz przyznawania nagród Konkursowych

 1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która:
 2. dokonała jednorazowego zakupu kompletu 4 (czterech) opon letnich Lassa  w okresie od dnia 13/03/2017 r. do 07/05/2017 r.
 3. wyraziła zgodę na udział w Konkursie,
 4. dokonała osobiście rejestracji podając poprawne, kompletne oraz prawdziwe dane osobowe na stronie internetowej wskazanej w 2 ust. 3,
 5. wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych oraz załączyła dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) w postaci pliku w formacie PDF lub JPEG
 6. ,
 7. przesłała rozwiązanie pytania konkursowych Organizatorowi za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej,
 8. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik Konkursu, który:
 9. dopełnił obowiązków rejestracyjnych o których mowa w ust. 1 pkt a – f,
 10. prawidłowo odpowiedział na pytanie w jak najkrótszym czasie. Czas będzie liczony od momentu wyświetlenia pytania konkursowego do momentu zatwierdzenia odpowiedzi przyciskiem „Zakończ i wyślij rozwiązanie" Jeżeli, żaden z uczestników nie odpowie prawidłowo na zadane pytanie będą brane pod uwagę odpowiedzi najbardziej zbliżone do prawidłowej
 11. Konkurs będzie podzielony na 8 etapów. Czas trwania poszczególnych etapów został wymieniony w ust. 4 pkt a – h.
 12. Kolejne etapy konkursu przedstawia poniższy harmonogram:
 13. Etap 1 – 13 marca 2017 godz. 00.00 do 19 marca 2017 godz. 23.59. Uczestnik konkursu, który spełni warunki Konkursu określone w będzie nagradzany kolejno 1 x koszulka klubowa FV Barcelona Lassa, 10 x piłka klubowa FC Barcelona.
 14. Etap 2 – 20 marca 2017 godz. 00.00 do 26 marca 2017 godz. 23.59. Uczestnik konkursu, który spełni warunki Konkursu określone w będzie nagradzany kolejno 1 x koszulka klubowa FV Barcelona Lassa, 10 x piłka klubowa FC Barcelona.
 15. Etap 3 - 27 marca 2017 godz. 00.00 do 2 kwietnia 2017 godz. 23.59. Uczestnik konkursu, który spełni warunki Konkursu określone w będzie nagradzany kolejno 1 x koszulka klubowa FV Barcelona Lassa, 10 x piłka klubowa FC Barcelona.
 16. Etap 4 – 3 kwietnia 2017 godz. 00.00 do 9 kwietnia 2017 godz. 23.59. Uczestnik konkursu, który spełni warunki Konkursu określone w będzie nagradzany kolejno 1 x koszulka klubowa FV Barcelona Lassa, 10 x piłka klubowa FC Barcelona.
 17. Etap 5 – 10 kwietnia 2017 godz. 00.00 do 16 kwietnia 2017 godz. 23.59. Uczestnik konkursu, który spełni warunki Konkursu określone w będzie nagradzany kolejno 1 x koszulka klubowa FV Barcelona Lassa, 10 x piłka klubowa FC Barcelona.
 18. Etap 6 – 17 kwietnia 2017 godz. 00.00 do 23 kwietnia 2017 godz. 23.59. Uczestnik konkursu, który spełni warunki Konkursu określone w będzie nagradzany kolejno 1 x koszulka klubowa FV Barcelona Lassa, 10 x piłka klubowa FC Barcelona.
 19. Etap 7 – 24 kwietnia 2017 godz. 00.00 do 30 kwietnia 2017 godz. 23.59. Uczestnik konkursu, który spełni warunki Konkursu określone w będzie nagradzany kolejno 1 x koszulka klubowa FV Barcelona Lassa, 10 x piłka klubowa FC Barcelona.
 20. Etap 8 – 1 maja 2017 godz. 00.00 do 7 maja 2017 godz. 23.59. Uczestnik konkursu, który spełni warunki Konkursu określone w będzie nagradzany kolejno 1 x koszulka klubowa FV Barcelona Lassa, 10 x piłka klubowa FC Barcelona.  
 21. Pytanie podawane jest do wiadomości Uczestnika po wypełnieniu przez niego formularza rejestracyjnego, akceptacji regulaminu i potwierdzenia przystąpienia do konkursu na stronie www.fcbarcelonalassa.pl oraz załączeniu dowodu zakupu.
 22. Ze wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń na każde z kolejnych etapów konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem Komisja Konkursowa na nowo wybierze Zwycięzców.
 23. Zgłoszenie wysłane w jednym etapie konkursu nie przechodzi na kolejny etap konkursu.
 24. O uczestnictwie w danym etapie konkursu decyduje data zgłoszenia do konkursu, co jest tożsame z rejestracją opisaną w
 25. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora Konkursu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.
 26. W toku trwania Konkursu odbędzie się 8 (osiem) posiedzeń Komisji Konkursowej. Każdorazowo posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w dniach: 20/03/2017 r., 27/03/2017 r., 03/04/2017 r., 10/04/2017 r., 18/04/2017 r., 24/04/2017 r., 02/05/2017 r., 08/05/2017 r., tj. po zakończeniu danego etapu konkursu.
 27. Odstąpienie od umowy zakupu 4 opon Lassa, będącej podstawą zgłoszenia udziału w Konkursie skutkuje utratą prawa do nagrody, chyba że została już zrealizowana a odstąpienie nie nastąpiło do czasu jej realizacji.
 28. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju.

§4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od posiedzenia Komisji za pomocą wiadomości e-mail.
 2. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane do kontaktu,
 3. Nagrody w postaci koszulek lub piłek zostaną przekazane na rzecz Zwycięzców w przeciągu 21 dni od otrzymania maila zwrotnego od Zwycięzcy o którym mowa w pkt. 2 za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym Zwycięzca zakupił komplet opon Lassa zgłoszony do konkursu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo wysłania nagród bezpośrednio do Zwycięzcy.
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, e-mail) lub nieczytelny dowodu zakupu (nieczytelny skan, faktura nie zgodna z danymi z formularza, brak marki i modelu opony, brak dowodu zakupu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej
 6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

§5

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać do Organizatora drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia powodującego zgłoszenie reklamacji chyba że podstawą reklamacji jest zdarzenie, dla którego przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa przewidują termin dłuższy. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje w formie elektronicznej należy przesłać na adres: kontakt@fcbarcelonalassa.pl. Tytuł e-maila: „Reklamacja: Konkurs Lassa”. Reklamacje pisemne powinny być zgłaszane na adres Organizatora z dopiskiem: „Konkurs Lassa”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji pisemnej w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub na adres e-mail podany w reklamacji złożonej drogą elektroniczną.

§6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator konkursu.
 3. Administrator danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 2 Regulaminu oraz podane przez niego w późniejszym terminie w celu otrzymania nagrody zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 6, ze zm.).
 4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

§7

Postępowanie Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu: 
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

REGULAMIN KONKURSU

   

Uczestnictwo w Konkursie jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

     
   

Poznaj szczegóły konkursu
w zakładce REGULAMIN.

AKTUALNOŚCI REJESTRACJA

   

Weź udział w konkursie:
REJESTRACJA

     
    Konkurs trwa
13.03. - 09.05.2017 r.

NASI PARTNERZY

©2017 fcbarcelona.pl design by ZAMI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd